Terms of service

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΧΡΉΣΗΣ
 
Καλώς ήρθατε στο Avgerinospharmacy.gr ή Avgerinos Pharmacy
To avgerinospharmacy.gr (εφεξής “ Ιστοσελίδα”) αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστηµα
έκθεσης και διάθεσης προϊόντων µέσω Διαδικτύου της Ελληνικής εταιρίας “Φαρµακείο Αυγερινου
Ιφιγένεια Χριστινα & ΣΙΑ Ο.Ε.” (εφεξής ‘’Εταιρία”) µε διακριτικό τίτλο Αvgerinos Pharmacy.
Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε
διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις,
δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων
συνιστά η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίοι έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων) και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Κατά
την πρόσβαση σε ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με
τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες
πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν. Υποχρεούστε να ενεργείτε
πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Δεν
δύνασθε να προβαίνετε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας,
καθώς και του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν, και δεν
δύνασθε να βλάπτετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία της.
Εάν παραβιάζετε, από δόλο ή αμέλεια, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της
Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), θα καθίστασθε υπεύθυνοι για
όλες τις απώλειες και ζημίες που θα προκληθούν εξ αυτού του λόγου στην Avgerinos Pharmacy,
τις συνδεδεμένες εταιρείες της, τους συνεργάτες της ή τους παρόχους αδειών.
Όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα προορίζονται
αποκλειστικά για εκπαιδευτική ή ενημερωτική χρήση. Οι ανακοινώσεις και τα
προϊόντα δεν έχουν σκοπό τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε
κατάστασης ή ασθένειας, για τα οποία, σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να
συμβουλεύεστε τον γιατρό σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τη
φύση ή την προτεινόμενη χρήση των προϊόντων μας, μπορείτε να μας αποστείλετε
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sales@avgerinospharmacy.gr
Ποιοι Είμαστε
Η Ιστοσελίδα ανήκει στην Ελληνική ομόρυθμη εταιρία με την επωνυμία
"Φαρμακείο Αυγερινου Ιφιγένεια Χριστινα & ΣΙΑ Ο.Ε.", που εδρεύει στη Λεωφόρο
Βασιλέως Κωνσταντίνου 138 Κορωπι ν. Αττικής, ΤΚ 19441, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ.
998419330, Δ.Ο.Υ. Κορωπιου και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123312103000 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τους Αυγερινό Θεοδωρή και Αυγερινού Χριστίνα.. Η Ιστοσελίδα
υπόκειται στη διαχείριση της εταιρείας MageGuide IKE

I. Όροι & Προϋποθέσεις

Το παρόν έγγραφο καθορίζει τους όρους (δικαιώµατα, υποχρεώσεις, ευθύνη µερών) που
διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και την αγορά προϊόντων/ υποβολή παραγγελιών
µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος (e-shop) αυτής της ιστοσελίδας. Ιδιοκτήτης και φορέας
εκµετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η Εταιρία.
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/
χρήστη και η υποβολή παραγγελίας µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος (e-shop) προϋποθέτει
την ανεπιφύλακτη συµφωνία µε τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του
περιεχοµένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που
περιλαµβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής «οι Όροι »). Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να
διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν
συµφωνεί, οφείλει να µην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου της Ιστοσελίδας.
Σηµειώνεται, ότι ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόµατα τους παρόντες
Όρους Χρήσης, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως µέλος αυτού ή πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε
συναλλαγή. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήµατός και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας,
προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες/επισκέπτες.
Αναπόσπαστο και δεσµευτικό τµήµα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελεί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, [όπως αυτή παρατίθεται
κατωτέρω.]
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί µονοµερώς ή να ανανεώνει τους Όρους
Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τµήµα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρία θα
αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειµένου να ενηµερώνεται ο
επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα το περιεχόµενο των συγκεκριµένων σελίδων για ενδεχόµενες αλλαγές. Η
εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόµη και µετά τις
όποιες αλλαγές σηµαίνει την ανεπιφύλακτη εκ µέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των
τροποποιηµένων και εφαρµοστέων Όρων Χρήσης. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η αλλαγή όρων δεν
καταλαµβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.
Διατηρεί επίσης το δικαίωµα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι
θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο µε τους παρόντες γενικούς Όρους χρήσης, σε περίπτωση όµως
σύγκρουσης µεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των
παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η µη ενάσκηση από την Εταιρια των
δικαιωµάτων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση
παραίτησή της από τα δικαιώµατα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Η Εταιρία δεν
ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως
ενδεικτικά σεισµοί, πυρκαγιές, πληµµύρες, ακραία καιρικά φαινόµενα, απεργίες, πανδηµία κλπ.
Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιµοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο µε δική του
αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόµενό του σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι
παρέχει συµβουλή ή προτροπή άµεση ή έµµεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε
οποιαδήποτε πράξη. Όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στην Ιστοσελίδα προορίζονται
αποκλειστικά για εκπαιδευτική ή ενηµερωτική χρήση. Οι ανακοινώσεις και τα προϊόντα δεν έχουν
σκοπό τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε κατάστασης ή ασθένειας, για τα
οποία, σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να συµβουλεύεστε τον γιατρό σας.
Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά µε αυτούς τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά µε την ιστοσελίδα,
µπορείτε να επικοινωνήσετε sales@avgerinospharmacy.gr
H χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόµιµους και
θεµιτούς σκοπούς και µε τρόπο που να µην παρεµποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε
επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τη χρησιµοποιεί σύµφωνα µε τον νόµο, τα χρηστά ήθη και
τους παρόντες Όρους και να µην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που µπορούν να
προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτή, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την
παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία µέσω αυτών.
Η παρούσα Ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω αυτής απευθύνονται
αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτοµα να την χρησιµοποιούν ή να την
επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Ωστόσο, η Εταιρία δεν φέρει καµία απολύτως
ευθύνη για ενδεχόµενη επίσκεψη της Ιστοσελίδας και χρήση της από ανήλικα άτοµα, δεδοµένου ότι
δεν δύναται να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχοµένων χρηστών/επισκεπτών.
ΙI. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών δικτυακός τόπος και όλο το περιεχόµενό των ιστοσελίδων που αναρτάται από
την εταιρια Avgerinos Pharmacy, συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών,
σχεδίων, κειµένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχοµένων υπηρεσιών και προϊόντων, εµπορικών
σηµάτων, επωνυµιών, διακριτικών γνωρισµάτων, κάθε µορφής δεδοµένων, λογισµικού, εκτός εάν
δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριµένα δικαιώµατα τρίτων, αποτελούν πνευµατική και
βιοµηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε µεταφέρεται,
αναµεταδίδεται ή αποστέλλεται µέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία της
Εταιρίας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόµιµο.
Η πνευµατική ιδιοκτησία αποκτάται πρωτογενώς χωρίς να απαιτείται καµία περαιτέρω
διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συµβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή
και µηχανική αναπαραγωγή, διανοµή, µεταφορά, downloading, µεταποίηση, µεταπώληση,
εκµίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δηµιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού
σχετικά µε τον πραγµατικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχοµένου του.
Τα ονόµατα, εικόνες, λογότυπα, εµπορικά σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα που
αντιπροσωπεύουν την Εταιρία και που εµφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία
της Εταιρίας ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόµους
περί πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη
προηγούµενη άδεια της Εταιρίας ή του νόµιµου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυµίες, εµπορικά
σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα τρίτων, που εµφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο,
αποτελούν πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την
σχετική ευθύνη γι’ αυτά.
Σε κάθε περίπτωση η εµφάνισή και έκθεση των ανωτέρω στις ιστοσελίδες
www.avgerinospharmacy.gr και στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να
εκληφθεί ως µεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώµατος χρήσης τους.
Οι πληροφορίες και αξιολογήσεις που τυχόν υποβάλλουν χρήστες/επισκέπτες του
παρόντος δικτυακού τόπου στην Ιστοσελίδα και µέσω αυτής, λογίζονται ως πληροφορίες µη
εµπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη.
Ακόµα, η Εταιρία µπορεί να συλλέγει περιορισµένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει
εµπορικές της δραστηριότητες.

IΙΙ. Περιορισμός Ευθύνης
Το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop). δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήµατα που
τυχόν παρουσιάζονται στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και κατά την
διάρκεια αυτής και έχουν σχέση µε τη λειτουργία ή συµβατότητα της δικής τους υποδοµής µε τη
χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης h Eταιρία ουδεµία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις
τρίτων και ιδιαίτερα µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και
πληροφορίες που διατίθενται µέσω αυτού.
Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα,
εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχοµένου της Ιστοσελίδας. Οι
χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται και συµφωνούν µε την αδυναµία
της Εταιρίας να ελέγξει το σύνολο του περιεχοµένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται
µέσω αυτού,
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζηµίες από τη χρήση παραγγελθέντων
προϊόντων που οφείλονται σε λανθασµένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή
λανθασµένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσµα κατά την
κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής,
ασφάλεια υλικών και πραγµατικά ελαττώµατα. Η ευθύνη της Εταιρίας στην περίπτωση
ελαττωµατικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιµότητα προϊόντων από λόγους
ανωτέρας βίας, καιρικών φαινοµένων, πυρκαγιά, απεργίες προµηθευτών, παράνοµη συµπεριφορά
τρίτων και εν γένει λόγους µη δυνάµενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της.
Περαιτέρω, δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή µόνιµη αδυναµία παροχής υπηρεσιών
και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των
παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους µη δυνάµενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως
ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις
ανάγκης, απεργίες, πανδηµίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζοµένων εταιρειών
ταχυµεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον
χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνοµες παρεµβάσεις του αντισυµβαλλοµένου ή
τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωµών (Τράπεζα) ή του
φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου
(ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερµατικού εξοπλισµού
του χρήστη, εσφαλµένη παροχή στοιχείων εκ µέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό
που εµποδίζει την οµαλή εκπλήρωση των συµβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρείας
περιορίζεται στις εκ της συµβάσεως µε τον καταναλωτή ανειληµµένες υποχρεώσεις της και θα
καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα σε αυτές.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόµενων προϊόντων, εφόσον
αυτή δεν οφείλεται σε πληµµελή φύλαξη των προϊόντων από αυτήν και εφόσον ελήφθησαν εκ
µέρους της όλα τα προληπτικά µέτρα.
Οι, σε απάντηση ερωτηµάτων χρηστών, παρεχόµενες συµβουλές και πληροφορίες από
τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όµως µε την επιφύλαξη
της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόµενων από τον χρήστη πληροφοριών για το
ζήτηµα που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων (πληροφοριών) δεν είµαστε σε θέση,
ούτε υποχρεούµαστε να επιβεβαιώνουµε. Σε περίπτωση, δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών,
ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η Εταιρεία µας από την ευθύνη για την
εγκυρότητα των παρεχόµενων στον χρήστη συµβουλών και από την ευθύνη για ζηµία του χρήστη
από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συµβουλή.
Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστηµα παρέχει το περιεχόµενο (πχ πληροφορίες, ονόµατα,
φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται µέσω αυτού του
δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καµία εγγύηση εκπεφρασµένη ή και συνεπαγόµενη
µε οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το περιεχόµενο του παρόντος
δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόµενων µέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται
στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άµεσες,
επιγενόµενες, παρεπόµενες, έµµεσες ή αποθετικές ζηµίες προκύψουν από την πρόσβαση στον
παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δηµιουργούν ευθύνη για την Εταιρία, τα στελέχη,
υπαλλήλους ή συνεργάτες της.
Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειµένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/
επισκέπτες του, µπορεί να παρέχει µεταξύ άλλων σύνδεση µέσω «συνδέσµων» hyperlinks ή
διαφηµιστικών banners, µε ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόµενο, την
πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, η Εταιρία δεν µπορεί να
εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση µε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται
µε αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω
δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την
ασφάλεια, το σύννοµο και την εγκυρότητα του περιεχοµένου των δικτυακών τόπων και
ιστοσελίδων τους, αποκλειόµενης κάθε ευθύνης της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώµατος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι
χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους,
για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους.
Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η
Εταιρία ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόµενο τόσο των
δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση,
εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία
τρίτου ή σύνδεση µε δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται
ή παραβιάζεται ο Νόµος ή οι παρόντες Όροι.

IV. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών
Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς,
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Νόµους και Κανονισµούς, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά των νοµοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, την
προστασία προσωπικών δεδοµένων, την προστασία του ανταγωνισµού κλπ. Επίσης οι χρήστες/
επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που
προσφέρονται µέσω αυτού κατά τρόπο σύµφωνο µε τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.
Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι, δεν θα χρησιµοποιούν τον παρόντα δικτυακό
τόπο, για αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους τρόπους, ή δηµοσιοποίηση, περιεχοµένου το
οποίο είναι παράνοµο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό,
δυσφηµιστικό, χυδαίο, άσεµνο, βλάσφηµο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων,
που δείχνει εµπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει
βλάβες σε ανηλίκους µε οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να µεταδοθεί σύµφωνα µε την
νοµοθεσία ή µε συµβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές
και εµπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως µέρος εργασιακών
σχέσεων ή που καλύπτονται σε συµφωνίες εµπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώµατα
πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τρίτων, που περιέχει
ιούς λογισµικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράµµατα που έχουν σχεδιαστεί µε
σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισµού λειτουργίας, λογισµικού
ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται ακόµα, να µην
προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που µπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του
και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των
υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρία µέσω αυτού. Η χρήση του δικτυακού τόπου µε τρόπο
παράνοµο ή µε τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζηµίωσης της
Εταιρίας, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία υποστεί από την ως άνω συµπεριφορά. Επίσης
υποχρεούται κάθε χρήστης/επισκέπτης να µην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του,
να µην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να µην αποστέλλει
ανεπιθύµητη ή οµαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα µηνυµάτων, καθώς και να µην
συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή
τους, συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
[Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζηµίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλει η Εταιρία , λόγω
παράβασης από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους,
βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλει στην Εταιρία άµεσα
και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.]

V. Ασφάλεια

Η Εταιρία έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για να διασφαλίσει την
τήρηση της νοµοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών δεδοµένων [ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ], καθώς και των ηλεκτρονικών
συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται µε τα προσωπικά σας στοιχεία και τις
συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις
κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εµπορίου).
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/µέλος στην Εταιρία είναι εµπιστευτικές
και η τελευταία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους µόνο στο µέτρο
που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Μερικά από τα µέτρα που
έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
• Μόνο εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των
συναλλαγών σας και µόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των
αιτήσεών σας.
• Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους,
εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση
ή απόφαση άλλης δηµόσιας αρχής.
• Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιµοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των
συστηµάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
• Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Ενότητας που αφορά τα Προσωπικά
Δεδοµένα, µπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την
διόρθωσή τους σε περίπτωση που µπορείτε να τεκµηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
• Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες
που παρέχονται µέσω της υπηρεσίας ως εµπιστευτικές και απόρρητες και να µην προβαίνετε
σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

VI. Ακρίβεια των Πληροφοριών - Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Κατά την περιγραφή των προϊόντων µας στην Ιστοσελίδα, προσπαθούµε να είµαστε όσο
πιο ακριβείς γίνεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που
παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.avgerinospharmacy.gr. Πλην όµως, στο βαθµό που
επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο, δεν εγγυόµαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα
χρώµατα ή άλλο περιεχόµενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη,
αξιόπιστα, ενηµερωµένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη. H Avgerinos Pharmacy δεσµεύεται τόσο όσον
αφορά την ύπαρξη των υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν
διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της
ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

VII. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Εάν επιθυµείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να κάνετε χρήση ορισµένων υπηρεσιών του
Site, πρέπει να δηµιουργήσετε έναν λογαριασµό σε εµάς. Προκειµένου να εγγραφείτε και να
δηµιουργήσετε έναν λογαριασµό κάντε κλικ εδώ και συµπληρώστε τα απαιτούµενα πεδία µε τα
προσωπικά σας στοιχεία. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε περιορίζονται σε ό,τι είναι απολύτως
αναγκαίο και ανάλογο και θα διαχειριστεί σύµφωνα µε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων. Εiσάγοντας οποιαδήποτε πληροφορία στο Site, δηλώνετε και εγγυάσθε ότι:
(α) είστε άνω των 18 ετών,
(β) χρησιµοποιείτε την αληθινή σας ταυτότητα,
(γ) παρέχετε µόνο αληθείς, ακριβείς, εν ισχύ και πλήρεις πληροφορίες και
(δ) θα διατηρήσετε και θα ενηµερώνετε άµεσα τις πληροφορίες που παρέχετε
προκειµένου να παραµένουν αυτές αληθινές, ακριβείς, εν ισχύ και πλήρεις ανά πάσα στιγµή.
Επίσης, συµφωνείτε να διατηρήσετε την εµπιστευτικότητα του λογαριασµού σας καθώς
και των κωδικών σας για την χρήση και πρόσβαση στο Site ή οποιοδήποτε µέρος αυτού και
συµφωνείτε να µην επιτρέπετε σε άλλα πρόσωπα να χρησιµοποιούν το όνοµα(τα) ή τον
κωδικό(ούς) σας. Θα είστε υπεύθυνος για κάθε πράξη που λαµβάνει χώρα µέσω του λογαριασµού ή
κωδικού σας. Δεν έχουµε και δεν θα έχουµε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία προκληθεί
από την αδυναµία σας να συµµορφωθείτε προς τις παρούσες υποχρεώσεις. Κάθε πληροφορία που
παρέχετε σε εµάς θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων.
Εάν επιθυµείτε να ακυρώσετε ένα όνοµα χρήστη ή έναν κωδικό ή εάν αντιληφθείτε
κάποια απώλεια, κλοπή ή µη εξουσιοδοτηµένη χρήση ονόµατος χρήστη ή κωδικού, παρακαλούµε
όπως µας ειδοποιήσετε άµεσα. Διατηρούµε το δικαίωµα να διαγράφουµε ή να τροποποιούµε
οποιοδήποτε όνοµα χρήστη ή κωδικό ανά πάσα στιγµή και για κάθε αιτία. Επίσης, διατηρούµε το
δικαίωµα να αρνούµαστε την υπηρεσία και/ή να απενεργοποιούµε λογαριασµούς χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις
ή σε περίπτωση που κρίνουµε ότι είναι προς όφελος της Avgerinos Pharmavy να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον
τρόπο. Ως εγγεγραµµένο µέλος θα λάβετε αποκλειστικά προνόµια διαθέσιµα µόνο αγοράζοντας
online όπως:
(α) Αποκλειστικές Προσφορές που επιφυλάσσονται µόνο στα εγγεγραµµένα µέλη
µας, και σε πολλές περιπτώσεις δωρεάν µεταφορικά ή έξτρα δώρα.
(β) Κατάλογο Προτιµήσεων ο οποίος περιέχει όλα τα αγαπηµένα σας προϊόντα από την
Avgerinos Pharmacy και τους συνεργάτες της, τα οποία διατηρούµε στο αρχείο σας για µελλοντικές
επισκέψεις και εύκολες αγορές,
(γ) Ειδοποίηση για τα νέα της Αvgerinos Pharmacy µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος,
(δ) Γρήγορη Πληρωµή (check out) που συνεπάγεται την αποθήκευση των στοιχείων
χρέωσης και αποστολής για µελλοντικές παραγγελίες, και
(ε) Ιστορικό Παραγγελιών που σας επιτρέπει να ελέγχετε τις πληροφορίες προηγούµενων
παραγγελιών σας και την κατάσταση αυτών καθώς και να προβαίνετε σε επανα-παραγγελία από
προηγούµενες αγορές. Προκειµένου να συµβουλευτείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας πρέπει
να επισκεφθείτε την ενότητα «Ο Λογαριασµός µου» (My Account) ως εγγεγραµµένος χρήστης και
να επιλέξετε το «Ιστορικό Παραγγελιών» (Order History) από το αριστερό τµήµα της µπάρας
επιλογών.
Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να διαγραφείτε από οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που
παρέχονται σε εσάς ή από την παραλαβή ηλεκτρονικών µηνυµάτων (emails) από εµάς τροποποιώντας
το προφίλ σας (Your Profile) από την ενότητα «Ο Λογαριασµός µου»
(My Account) ή απλώς κάνοντας κλικ στον σύνδεσµο διαγραφής (unsubscribe) στο κάτω µέρος ενός ηλεκτρονικού
µηνύµατος που σας αποστείλαµε.

VIII. Κάνοντας ηλεκτρονικές αγορές online.

Είναι εύκολο, πρακτικό και ασφαλές να ψωνίζετε online. Απλώς επιλέξτε το προϊόν που
επιθυµείτε να αγοράσετε, την επιθυµητή ποσότητα, µέγεθος ή απόχρωση και κάντε κλικ στο κουµπί
«Τo Καλάθι σου». Όταν ολοκληρώσετε τις αγορές σας κάντε κλικ στο κουµπί «Ολοκλήρωση
Αγορών» και ακολουθήστε τις οδηγίες για την πληρωµή και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι µπορείτε να αλλάξετε το περιεχόµενο ή να τροποποιήσετε τις ποσότητες
των τεµαχίων στο καλάθι µε τα ψώνια σας έως ότου κάντε κλικ στο «Αποστολή Παραγγελίας»,
µετά την οποία η παραγγελία σας θα επεξεργαστεί. Κατόπιν υποβολής της παραγγελίας σας, µία
σελίδα επιβεβαίωσης θα εµφανιστεί και θα σας παρασχεθεί ο αριθµός της παραγγελίας σας. Θα
λάβετε επίσης ένα ηλεκτρονικό µήνυµα επιβεβαίωσης αµέσως µόλις υποβάλετε την παραγγελίας
σας (παρακαλούµε ελέγξτε τον φάκελο εισερχοµένων και τον φάκελο junk mail). Εάν το µήνυµα
επιβεβαίωσης δεν παραληφθεί εντός 24 ωρών από την υποβολή της παραγγελία σας, παρακαλούµε
όπως επικοινωνήσετε µαζί µας µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος για υποστήριξη.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της παραγγελίας σας χρησιµοποιώντας τον
αριθµό παρακολούθησης (tracking number) που περιλαµβάνεται στο ηλεκτρονικό µήνυµα
επιβεβαίωσης των στοιχείων αποστολής ή µέσω της ενότητας Ιστορικό Παραγγελιάς για
εγγεγραµµένους µόνο χρήστες.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία κατά την υποβολή της παραγγελία σας ή εάν
επιθυµείτε να ενηµερωθείτε για προηγουµένως υποβληθείσες παραγγελίες, παρακαλούµε όπως µας
αποστείλετε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο sales@avgerinospharmacy.gr
χρησιµοποιώντας τον αριθµό παραγγελίας σας.

IX. Δικαίωμα υπαναχώρησης για αγορές από απόσταση

Σε περίπτωση αγορών που κάνετε από απόσταση (πχ. μέσω του Internet),
μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το
τίμημα αν μας το κοινοποιήσετε γραπτώς μέσω επιστολής ή email στο
sales@avgerinospharmacy.gr ,εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την
παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που θα
υποδείξετε. Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων η
προθεσμία εκκινεί την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν
της παρτίδας ή με την ολοκλήρωση της τελευταίας παροχής σε
περίπτωση περιοδικών παροχών. Τέλος σε περίπτωση αγοράς ψηφιακού
περιεχομένου το οποίο δεν είναι αποθηκευμένο σε σταθερή βάση, η
προθεσμία εκκινεί από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Με την
άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το
προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση (as new) στην οποία σας
παραδόθηκε ή να μας παραδώσετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες
αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς εντός 14 ημερολογιακών
ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από εσάς και
εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε
τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει χρησιμοποιώντας τον τρόπο
καταβολής τον οποίο εσείς είχατε επιλέξει για να μας καταβάλετε το
τίμημα. Στην περίπτωση πoυ έχετε πληρώσει με κάρτα πληρωμής
προβαίνουμε άμεσα στην εντολή προς τον εκδότη της κάρτας και δεν
ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος σε
εσάς που δεν οφείλονται σε εμάς. Εάν υπαναχωρήσετε από την
παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε
από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης,
εξαιρουμένων όμως των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη
δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον
φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε.
Για παράδειγμα αν επιλέξετε να επιστρέψετε το προϊόν με άλλη
μεταφορική απο αυτή που συνεργαζόμαστε και άρα το κόστος
επιστροφής είναι μεγαλύτερο απο το κόστος αποστολής, ο
καταναλωτής θα επωμιστεί τη διαφορά αυτή
Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών
μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης
που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών
και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα
αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η
υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από
υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία
υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των
χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών
Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει
να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις
αποδείξεις παραλαβής. Αν τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του
προϊόντος υπερβαίνουν το κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας,
δεν καλύπτονται από την Φαρμακειο Αυγερινος και επιβαρύνουν τον
πελάτη
Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του
ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον
νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο. Ενδεικτικά δεν δικαιούσθε
άσκηση υπαναχώρηση
1.) Σε προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
(Πχ. Όλα τα προϊόντα βρεφικού γάλακτος, φυτικού γάλακτος, ψυγείου
και ροφημάτων δεν επιστρέφονται
2.) Στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι
κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για
λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση
(Πχ. Μάσκες, αντισηπτικα
3.) Στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων. (Πχ
πέλματα βαδισης ύστερα από Πελματογραφημα)
4.) Στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της
φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.
5.) Στην περίπτωση αγοράς συσκευών που περιλαμβάνουν λογισμικό το
οποίο ενεργοποιείται μετά από δοκιμαστική περίοδο για την οποία
ενημερώνεται ο καταναλωτής και εντός της οποίας οφείλει είτε να
υπαναχωρήσει ή να αποδεχθεί το προϊόν και το λογισμικό, δεν ισχύει η
υπαναχώρηση αν παρέλθει ο χρόνος αυτός της δοκιμαστικής
ενεργοποίησης χωρίς να έχει ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα
 
X. Λοιποί Όροι / Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών
και την επίλυση τυχόν προβληµάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους µαζί µας. Σε περίπτωση
όµως που δεν µπορέσουµε να επιλύσουµε πλήρως τα τυχόν ζητήµατα τα οποία έχετε και θεωρείτε
ότι σε οποιονδήποτε βαθµό κάποιο δικαίωµα σας από τις µεταξύ µας συναλλαγές προσβάλλεται,
µπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική
Πλατφόρµα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισµού
524/2013. Στην ΗΕΔ µπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά τη οποία τυχόν έχετε.
Εθνικό σηµείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή
Ελλάδας πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών µπορείτε να βρείτε στην
διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή
(www.synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώµατα που και εσείς
και εµείς έχουµε να καταφύγουµε στα αρµόδια δικαστήρια.
Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόµο, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσµευτική συµφωνία µεταξύ της Εταιρίας και του
επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.
Οι παραπάνω Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και
ερµηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς
συνθήκες.. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιµη από το αρµόδιο ελληνικό δικαστήριο,
παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που
ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους
υπόκειται στην αρµοδιότητα των καθ’ ύλη αρµοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.
Τα σχόλια και οι προτάσεις σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα. Παρακαλούµε όπως µας
αποστείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας µέσω της διαδικτυακής µας φόρµας επικοινωνίας. Αν
ως καταναλωτής θεωρείτε ότι τα δικαιώµατά σας έχουν παραβιαστεί, µπορείτε να απευθύνετε τα
παράπονά σας σε εµάς γράφοντας sales@avgerinospharmacy.gr µε στόχο µια εξωδικαστική
διευθέτηση.Σε περίπτωση όµως που δεν µπορέσουµε να επιλύσουµε πλήρως τα τυχόν ζητήµατα τα
οποία έχετε και θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθµό κάποιο δικαίωµα σας από τις µεταξύ µας
συναλλαγές προσβάλλεται, σας ενηµερώνουµε, όπως επιτάσσει ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός
524/2013, ότι δικαιούσθε να αναζητήσετε την διευθέτηση της καταναλωτικής σας διαφοράς µαζί
µας µέσω καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως
προβλέπεται στο άρθρο 14 του ανωτέρω Κανονισµού. Στην ΗΕΔ µπορείτε να υποβάλλετε προς
επίλυση κάθε διαφορά τη οποία τυχόν έχετε. Εθνικό σηµείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει
οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, πληροφορίες για το οποίο και για την
επίλυση διαφορών µπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε, επίσης, να
απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν
περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώµατα που και εσείς και εµείς έχουµε να καταφύγουµε στα αρµόδια
δικαστήρια.
 XI. Επιπλέον, συμφωνείτε με τους Όρους ανταλλαγής μηνυμάτων (https://terms.pscr.pt/legal/shop/avgerinos-phytotherapies/terms_of_service) και την Πολιτική απορρήτου μηνυμάτων (https://terms.pscr.pt/legal/shop/avgerinospharmacy/πολιτική_απόρρητου).
In addition, you agree to our Messaging Terms (https://terms.pscr.pt/legal/shop/avgerinos-phytotherapies/terms_of_service) and Messaging Privacy Policy (https://terms.pscr.pt/legal/shop/avgerinospharmacy/privacy_policy).